Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ledelsestræning lørdag

Få ledelsestræning på mindre hold

Lørdag d. 25. maj er der mulighed for at få ledelsestræning på mindre hold, hvor kompetente undervisere vil udvikle dit personlige lederskab.

Ledelsesudvikling handler om at sætte solid viden i spil i forhold til ens egen dagligdag. Lørdagen er derfor dedikeret til at kombinere viden, refleksion og handling på mindre hold, hvor udvikling af den enkelte deltagers ledelsesmæssige kompetencer er i fokus”, siger professor Lotte Bøgh Andersen.

Yderligere oplysninger:
Professor Lotte Bøgh Andersen (31587780 eller lotte@ps.au.dk)
Videnskabelig assistent Camilla Sommer Thomsen (50711318 eller cst@ps.au.dk)

Nedenfor kan du læse mere om de 8 ledelsestræningssessioner, som foregår lørdag. Bemærk, der er et begrænset antal pladser på 30 personer på hver session. Session 3 og 4 foregår på engelsk.

Ledertræningen lørdag vil foregå i bygning 1324 og 1325 på Aarhus Universitet. Information om specifikke lokaler modtager du inden arrangementet. Find vej her

 

Ledelsestræning 1: Visionsledelse – vigtigheden af at sætte en meningsfuld retning

Forløb 1a v. Christian Nyvang Qvick (Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse) og Rikke Berg (Assens Kommune)
Lokale: 1325, 128

Forløb 1b v. Ulrich Thy Jensen (Arizona State University) og Dorthe Crüger (tidligere Sygehus Lillebælt)
Lokale: 1325, 140

Ledelseskommissionen pointerer, at ”alle offentlige ledere skal kunne sætte en meningsfuld retning via en klar vision for deres organisation”. Men hvordan sikrer man som leder, at en organisatorisk vision reelt bliver retningssættende, meningsskabende og adfærdspåvirkende i den skarpe ende? Det vil være temaet i disse to udviklingsforløb, som faciliteres af hhv. Center Manager Christian Nyvang Qvick sammen med udviklingsdirektør i Assens Kommune Rikke Berg (’Ledelsestræning 1a’) og Lektor Ulrich Thy Jensen sammen med tidligere direktør for Sygehus Lillebælt Dorthe Crüger (’Ledelsestræning 1b’). På begge forløb vil der blive stillet skarpt på, hvilke muligheder visionsledelse indebærer, men også, hvilke faldgruber forskning og praksis peger på, at ledere bør holde sig for øje i udøvelsen af visionsledelse. På de to forløb vil deltagerne løbende forholde udviklingsforløbets indhold til egen praksis, ligesom deltagerne også konkret kommer til at træne udøvelsen af visionsledelse på dagen.

Ledelsestræning 2: Distribueret ledelse og datainformeret ledelse i den offentlige sektor

v. Anne Mette Kjeldsen (Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse), Jakob Majlund Holm (Aarhus Universitet) og Ina Risom Bøge Eskildsen (Aarhus Kommune)
Lokale: 1325, 036

Distribueret ledelse og datainformeret ledelse er to populære former for ledelse i offentlige organisationer. Det er samtidig to tilgange til ledelse, der umiddelbart kan være hinandens modsætninger. Men hvis man kigger ledelsestilgangene nærmere efter i sømmene, så er de i høj grad komplimentære til hinanden.

I datainformeret ledelse er der typisk tre trin: fortolkning af data, forklaring af resultater, og forslag til fremadrettede løsninger. Denne struktur giver et godt afsæt for distribueret ledelse, fordi den etablerer tre ledelsesmæssige opgaver, hvor en organisation kan drage nytte af ansvars- og vidensdeling frem mod øget målopfyldelse. Distribueret ledelse sikrer relevante medarbejderinput og ejerskab i arbejdet med data og igangsættelse af nye initiativer. Omvendt er det løbende arbejde med data, viden og læring på tværs også helt afgørende for velfungerende distribueret ledelse med en produktiv dialogkultur.

Dette ledelsestræningsforløb er baseret på ovenstående pointer udfoldet i tre blokke. Første blok om distribueret ledelse stiller skarpt på spørgsmålene: Hvad er distribueret ledelse? Hvad kræver det af den formelle leder og medarbejderne? Og hvorfor kan det være en særlig anvendelig ledelsestilgang i organisationer med komplekse opgaver? I den anden blok er temaet datainformeret ledelse. Her træner vi evnen til at forstå og handle på data med henblik på at realisere organisationens vision. I den sidste blok arbejder vi med at integrere de to ledelsestilgange i praksis. Her trækker vi på erfaringer fra et projekt i Aarhus Kommune, der netop har haft dette formål.

Ledelsestræningsforløbet med fokus på distribueret ledelse og datainformeret ledelse vil blive faciliteret af lektor Anne Mette Kjeldsen og adjunkt Jakob Majlund Holm i samarbejde med chefkonsulent Ina Risom Bøge Eskildsen, Aarhus Kommune.

Ledelsestræning 3: Become more charismatic (in English)

v. John Antonakis (University of Lausanne)
Room: 1325, 020

In this session, we will discuss the following question: How can we motivate followers using “soft means”? We will see why followers identify with leaders and why followers go the extra mile for charismatic leaders—leaders who have an almost alchemic ability to get others to do great things. We will focus on identifying the verbal and nonverbal influencing tactics that charismatic leaders use to get commitment and better employee performance and then how to project charisma in various organizational settings. Professor John Antonakis will facilitate the session.

Ledelsestræning 4: Shared leadership in teams (in English)

v. Sandra Groeneveld and Ben Kuipers (Leiden Leadership Centre, Leiden University)
Room: 1325, 028

This workshop is about the “why” and “how” of shared leadership in teams. Nowadays, we all work in teams–one way or the other, and often in more than one team at the time. Also, we all engage in the process of leadership in many roles, formal and informal. Looking at the promises that the popular literature on teamwork and leadership provide, we may expect many benefits. But why do we actually need to work in teams, how do you make them work well, and how does leadership look like when we all are expected to take initiative and ownership? This workshop provides insights from the academic literature and examples from research and practice on this matter. Interactively, we will share knowledge and skills through discussions and exercises. Professor Sandra Groeneveld and Associate Professor Ben Kuipers from the Leiden Leadership Centre of Leiden University will facilitate the session.

Ledelsestræning 5: Ledelse af ledere – dilemmaer og løsninger

v. Lars Dahl Pedersen (Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse)
Lokale 1325, 136

Mange ledere af ledere opfatter ikke, at det er deres opgave at lede driften – og når de prøver, giver det ikke point. De vil gerne lade deres ledere udøve ledelse, men samtidig er der en bekymrende mangel på ledelsesmæssige relationer imellem ledelseslagene. Det kræver, at lederne kender hinandens fagligheder, at de er nysgerrige og viser respekt og ikke mindst, at de accepterer hinandens roller. Ledere af ledere skal rette mere af deres ledelseskraft udad mod den daglige drift og øge fokus på, hvordan de kan understøtte den faglige udvikling og værdiskabelsen for borgere og virksomheder bedst muligt. Vi vil sammen udforske mulige løsninger og træne driftsnær leder-ledelse i praksis. Forløbet vil blive faciliteret af Lars Dahl Pedersen, seniorrådgiver, Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse.

Ledelsestræning 6: Ledelse i samspil med det politiske niveau – både internt og eksternt i forhold til din organisations omdømme

v. Lotte Bøgh Andersen (Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse), Heidi Houlberg Salomonsen og Mette Østergaard Pedersen (Aarhus Universitet), Hans Mogensen (Silkeborg Kommune) og Solvejg Schultz-Jakobsen (KL)
Lokale: 1325, 120

Ledelseskommissionen fremhævede blandt andet, at den politiske ledelse henholdsvis kan hæmme eller fremme organisationens generelle ledelseskvalitet. Hvordan bidrager du til, at den politiske ledelse fremmer organisationens ledelseskvalitet både i forhold til den interne og den eksterne ledelsesopgave?

I denne workshop retter vi blikket på samspillet mellem den politiske og administrative ledelse med særligt fokus på betydningen af dette samspil for organisationens omdømme. Vi kommer til at drøfte, hvordan den politiske ledelse påvirker den administrative ledelse af organisationen i hverdagen, og hvilke strategier, du kan tage i anvendelse selv og i samspillet med organisationens politiske og administrative topledelse. Samspillet med den politiske ledelse er både centralt, når du leder din organisation, og når du leder for at skabe eller fastholde omgivelsernes vurdering af organisationens omdømme. Vi kommer derfor også til at drøfte, hvad omdømme og omdømmeledelse er, hvordan omgivelsernes vurdering af din organisations omdømme påvirker dine medarbejdere, og hvordan ledelse af organisationens omdømme hænger sammen med andre ledelsesstrategier som offentlige ledere primært retter mod medarbejdere og øvrige ledere. I forhold til politisk ledelse kommer du til at arbejde med politikernes egne forståelser af begrebet, ligesom vi også kommer til at tale om samspillet mellem lokal og national politisk ledelse.

Du vil i løbet af workshoppen få indblik i praktiske eksempler på politisk ledelse og på effektfuld omdømmeledelse. Du vil også få mulighed for at arbejde med og få sparring fra både andre offentlige ledere og forskere på enten politisk eller omdømmeledelse i forbindelse med konkrete øvelser. Formålet er at kvalificere din egen ledelse med blik for lige netop din organisatoriske kontekst.

Ledelsestræning 7: Ledelse af tværgående koordination

v. Christian Bøtcher Jacobsen og Mickael Bech (Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse)
Lokale: 1325, 220

Der er i disse år en stigende forventning til, at offentlige ledere ikke bare løser opgaverne inden for deres eget område, men at de formår at lede de tværgående problematikker, som involverer andre afdelinger, myndigheder og sagsområder. Borgere, politikere og topledere forventer en sammenhængende håndtering af opgaveløsningen, men i praksis oplever mange ledere, at det er udfordrende at gå på tværs af lovgivning, faggrænser og organisatoriske skel. Ledelse af tværgående koordination kræver derfor særlige kompetencer til at håndtere fælles målsætninger, gensidig tillid og en effektiv kommunikation til alle niveauer af organisationen. Træningsforløbet henvender sig til ledere på alle niveauer i den offentlige sektor, som ønsker at drøfte og træne deres egne kompetencer i at lede tværgående koordination. Forløbet faciliteres af lektor og vicecenterleder Christian Bøtcher Jacobsen og professor Mickael Bech ved Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse.

Ledelsestræning 8: Motivation som ledelsesværktøj

v. Caroline Grøn (Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse)
Lokale: 1325, 228

Vi ved, at motivation er vigtigt for at sikre offentlige organisationer, der skaber værdi for borgerne. Men vi ved også, at motivation ofte er noget, der kommer inde fra hos den enkelte medarbejder, og som kan variere meget mellem medarbejdere i den samme organisation. At understøtte medarbejdernes motivation og sikre sig, at den er sammenfaldende med organisationens retning, er en central, men ikke altid lige nem ledelsesopgave. Denne workshop sætter fokus på, hvad du som leder kan gøre for at arbejde med dine medarbejderes motivation, for derigennem at sikre tilfredse medarbejdere og en velfungerende organisation. Forløbet faciliteres af lektor Caroline Grøn.